Reklamačný formulár

20.12.2016 09:50

R E K L A M A Č N Ý   F O R M U L Á R

Karol Mikláš

 

Vydaný žvnostníkom Karolom Miklášom, Kováčska 1062/3B, 900 51 Zohor, IČO: 41101243, zapísanýM NA Živnostenskom liste v  registri Okresného úradu Malacky, odbor živnostenského podnikania, pod č. OU-MA-OZP-2014/009347-2 č. živnostenského registra 106-4126 (ďalej len „poskytovateľ služby“) a bol prijatý s účinnosťou od 1.1.2017.

 

Dátum podania reklamácie:     ......................................................................

Údaje o pracovníkovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje:

Meno, priezvisko: Karol Mkláš                                                                                                                           

Miesto výkonu :  .................................................................................................................................

Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:      □ tepovanie        □ čistenie kože      □ iné


Údaje o klientovi, ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email):

Meno, priezvisko: .............................................................................................................   tel.číslo: ....................................

Adresa: .................................................................................................................................................................................

Email: ..............................................................................................................................
 

  1. KLIENT / Vecný obsah reklamácie (vypĺňa klient, ktorý podáva reklamáciu).

Uveďte informácie ako popis sťažnosti, vady na službe alebo podnet popisujúci pochybenie v konaní živnostníka.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 

Podpis klienta:  ....................................................................Dátum: ...........................................

  1.  Vyjadrenie k reklamácii (vypĺňa Karol Mikláš, živnostník).

Uveďte informácie ako popis a vysvetlenie situácie a informácie, týkajúce sa sťažnosti klienta.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
 

Podpis:   ................................................................... Dátum: ...........................................
 

  1. POSÚDENIE REKLAMÁCIE (vypĺňa Karol Mikláš, živnostník ).

Relamácia bola uznaná za oprávnenú :      □ áno       □ nie      

Odôvodnenie: ......................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Spôsob vybavenia reklamácie:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................


V......................................, dňa: ........................ Podpis: ..........................................................
 

KLIENT / S vybavením reklamácie súhlasím:      □ áno       □ nie      


V......................................, dňa: .......................

Podpis klienta, ktorý podal reklamáciu: .......................................................

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode