Reklamačný poriadok

 
 

R E K L A M A Č N Ý   P O R I A D O K

Karol Mikláš

 

Tento Reklamačný poriadok je vydaný živnostníkom Karol Mikláš, Kováčska 1062/3B, 900 51 Zohor, IČO: 41101243, zapísanýM NA Živnostenskom liste v  registri Okresného úradu Malacky, odbor živnostenského podnikania, pod č. OU-MA-OZP-2014/009347-2 č. živnostenského registra 106-4126 (ďalej len „poskytovateľ služby“) a bol prijatý s účinnosťou od 1.1.2017.

 

 1. Základné ustanovenia

 

 1. Poskytovateľom služby sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie horeuvedený živnostník Karol Mikláš.

 

 1. Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie klientom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných poskytovateľom služby v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom (ďalej len “reklamácia”).

 

 1. Klientom sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej poskytovateľ služby poskytuje upratovacie a čistiace služby, najmä tepovanie a čistenie kože.  (ďalej len „klient“).

 

 1. Postupy a lehoty vybavovania reklamácií

 

 1. Ak klient usúdi, že služby poskytované poskytovateľom služby sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie u poskytovateľa služby, a to telefonicky alebo  písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené vyššie). Poskytovateľ služby zodpovedá za vady služieb poskytnutých klientovi.

 

 1. Poskytovateľ služby spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u neho uplatnená, reklamačný protokol. Reklamačný protokol má formu formulára, ktorý je v danej dobe aktuálne platný a  prijatý poskytovateľom služby.  Formulár sa nachádza aj na stránke www.tepovaniekm.sk

 

 1. Poskytovateľ služby oznámi klientovi spôsob vybavenia reklamácie a vydá Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený v závislosti od druhu vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V odôvodnených prípadoch pokiaľ nemožno vadu bezodkladne odstrániť, možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

 

 1. Reklamácia klienta môže byť uznaná ako oprávnená alebo neoprávnená. Pokiaľ poskytovateľ služby uzná reklamáciu za oprávnenú a vadu nemožno bezodkladne odstrániť, poskytne klientovi primeranú náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava z odplaty za poskytované služby.

 

 1. Reklamácia klienta musí byť vybavená v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Poskytovateľ služby je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Klient má právo obrátiť sa na poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ služby vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ služby porušil jeho práva. Ak poskytovateľ služby odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len zák. č. 391/2015 Z. z. /. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zák. č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

 1. Štátnu kontrolu poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).  

 

Reklamačný formulár

20.12.2016 09:50

Reklamačný formulár

R E K L A M A Č N Ý   F O R M U L Á R Karol Mikláš   Vydaný žvnostníkom Karolom Miklášom, Kováčska 1062/3B, 900 51 Zohor, IČO: 41101243, zapísanýM NA Živnostenskom liste v  registri Okresného úradu Malacky, odbor živnostenského podnikania, pod č. OU-MA-OZP-2014/009347-2 č....

GDPR

20.05.2018 10:08

GDPR

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov  I. Základné ustanovenia 1.) Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je...

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode